انتخاب وب سایت:
  • لیست اسامی کارکنان
جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   ناهید   جمالی   فیزیک   مسئول آموزش   آموزش   کارشناسی 
 2   جواد   راد      مسئول دفتر   دفتر رياست