انتخاب وب سایت:
  • معرفی... > تجهیزات تخصصی
                                    تجهیزات تخصصی موجود در پژوهشکده منتهی به سال88:

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

اهم کاربردها

 

شرکت سازنده

 

وضعیت فعلی

1

X-Ray Diffraction(XRD)

تعیین ساختار و اندازه گیری کیفی

Philips

فعال

2

NMR400MHz

تعیین ساختار و اندازه گیری کیفی

Perkin – Elmer America

فعال

3

Gas Chromatgraphy/Mass

تعیین ساختار و اندازه گیری کیفی

HP America

فعال

4

Photo – Luminescence

تعیین خواص فیزیکی

------

فعال

5

Thermo- Luminescence

تعیین خواص فیزیکی

4500Model

فعال

6

Chemical Vapor Depostion

ساخت نانو لوله و لایه نشانی روی سطح

------

فعال

7

Sputtering Edwards(Include Evaporation and Ion-beam)

لایه نشانی روی سطح

------

فعال

8

High Performance Liquid Chromatography(HPLC)

اندازه گیری کمی و کیفی

Unicom England

فعال

9

UV-Visible Spectrophotometer

تعیین ساختار و اندازه گیری کمی و کیفی

Perkin – Elmer America

فعال

10

UV Spectrophotometer

تعیین ساختار و اندازه گیری کمی و کیفی

Unicom England

فعال

11

دستگاه الکترو شیمی
Auto –Lap

تعیین ساختار و اندازه گیری کمی و کیفی

------

فعال

12

Ultrasonic

اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی

------

فعال

13

FT-IR

تعیین ساختار و اندازه گیری کیفی

Nicolet America

فعال

14

AFM

ریخت شناسی لایه های نازک و نانو سیم ها و نانو تیوب ها

Nt-MDT

فعال

15

VSM

بررسی خواص مغناطیسی مواد

 

فعال

16

SPM

آنالیز سطح

------

فعال

17

AGFM

تعیین خواص مغناطیسی نانو ساختارها

 

فعال 
تعداد بازديد از اين صفحه : 1605